Оферта про укладення
договору пожертви
1. Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією громадської організації «Зелена Альтернатива» (далі — Обдаровуваний) укласти з будь-якою фізичною особою, яка прийме (акцептує) Оферту (далі — Пожертвувач), договір пожертви (далі — Договір), на умовах, передбачених нижче.

1.2. Договір пожертви є договором приєднання та укладається шляхом приєднання Пожертвувача до запропонованих Обдаровуваним умов Договору, викладеними в цій Оферті.

1.3. Метою Договору є суспільно корисна мета у вигляді висадки 30 саджанців дерев у місті Рівне.

1.4. Оферта діє безстроково. У Оферту можуть бути внесені зміни і доповнення, які вступають в силу з дня, наступного за днем їх розміщення на Сайті. Недійсність одного або декількох умов Оферти не тягне за собою недійсність усіх інших умов Оферти.

1.5. Місцем розміщення Оферти і місцем укладання Договору вважається місто Рівне, Рівненська область, Україна.

1.6. Ця оферта регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.
2. Предмет договору

2.1. Пожертвувач безоплатно передає у власність Обдаровуваному, а Обдаровуваний приймає грошові кошти у розмірі, який самостійно визначається Пожертвувачем, але не перевищує 50-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для використання із метою, вказаною в пункті 1.3 цього Договору.

2.2. Порядок укладення Договору:

2.2.1. Договір укладається шляхом акцепту оферти Пожертвувачем.

2.2.2. Оферта може бути акцептована Пожертвувачем шляхом перерахування ним грошових коштів (пожертви) на користь Обдаровуваного за допомогою апаратно-програмного комплексу «LiqPay». Платіжна сторінка розташована на сайті https://www.liqpay.ua/.

2.2.3. Вчинення Пожертвувачем дій, передбачених п. 2.2.2 Оферти, вважається акцептом Оферти.

2.2.4. Датою акцепту Оферти і, відповідно, датою укладення Договору є дата надходження грошових коштів від Пожертвувача на рахунок Обдаровуваного.

2.3. Інші умови:

2.3.1. Пожертвувач не в праві вимагати розірвання Договору, за винятком випадків, передбачених законодавством.

2.3.2. Здійснюючи дії, передбачені цією офертою, Пожертвувач підтверджує, що ознайомлений з умовами та текстом цієї Оферти, усвідомлює значення своїх дій, має повне право на їх вчинення і повністю погоджується з умовами цієї Оферти.

2.3.3. Відповідно до Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, Пожертвувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних будь-якими не забороненими законом способами з метою виконання цього Договору. Види та обсяг таких даних регулюється Політикою конфіденційності, яка є невід'ємною частиною даного Договору, що розміщена у вільному доступі на інтернет-сайті Обдаровуваного у вільному доступі за адресою https://treestory.in.ua/policy.

2.3.4. Пожертвувач підтверджує, що на момент акцепту оферти він є дієздатною особою, діє від свого імені, за свій рахунок і в своїх інтересах.

2.3.5. Обдаровуваний, діючи як громадська організація, сплачує всі податки і збори, передбачені чинним законодавством України у зв'язку з виконанням Договору.
3. Обдаровуваний

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗЕЛЕНА АЛЬТЕРНАТИВА»
ЄДРПОУ: 40135381, п/р: 26009054714263 в Приватбанк, МФО: 333391
Адреса: 33024, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ВЕРБОВА, БУДИНОК 24А
Керівник: Майборода Оксана Валеріївна